Vei- og gate prosjektering

VEI- OG GATE prosjektering

 • reykjanesbraut

Verkís yter varierte tjenester og rådgivning i tilknytning til trafikkanlegg, bl.a. ved forberedelse og prosjektering av veier, gangveier, broer og underganger. 

Verkís har årelang erfaring med prosjektering av gater og vei- og gatekryss, bl.a. for kommuner, både i hovedstadsområdet (Reykjavik) og på landsbygda. Slike prosjekter har vært av alle størrelsesgrader, alt fra prosjektering av enkeltstående veikryss til hele gatesystemer med kloakksystemer og andre ledningsnett.

Ved prosjektering av trafikkanlegg er det viktig at det blir lagt like stor vekt på sikkerhet og bekvemmelighet for myke som for kjørende trafikanter. Verkís har lang erfaring med prosjektering av felt, stier og krysninger for gående trafikanter, og trafikk av syklende og ridende mennesker. Likeledes er prosjektering av gatebelysning en viktig faktor i prosjektering av nyanlegg, og dessuten når det er nødvendig å foreta utbedringer av belysningen i eldre gater. Trafikkmerking spiller en lovbestemt rolle i trafikkstyringen, og en riktig plassering av trafikkskilt er viktig i arbeidet med å minimalisere faren for ulykker. Trafikkskilt kan også brukes til å forbedre trafikkulturen gjennom en bevisst bruk av dem der det passer.

Fra 2010 har Verkís prosjektert en rekke veier, gater, gang- og sykkelstier og andre ting som det er nødvendig å gjøre i Norge, i hovedsak for det norske veivesenet (Statens vegvesen), men også for en del kommuner. 

Guðmundur Jónsson

 • Guðmundur Jónsson
 • Civil Engineer / Group Leader
 • Field: Infrastructure

 • gj@verkis.is

Grétar Páll Jónsson

 • Grétar Páll Jónsson
 • Civil Engineer / Marketing manager
 • Field: Infrastructure

 • gpj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektering av veier, gater og trafikkanlegg
 • Gang-, sykkel- og ridestier
 • Trafikkmerkinger og gatebelysning
 • Mottiltak mot f.eks. støy eller hastighet
 • Drift, vedlikehold og byggekontroll
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale og kostnadsoverslag
 • Tjenestebeskrivelser og vedlikeholdsplan