Hydrologi og hydrodynamikk

HYDROLOGI OG HYDRO­DYNAMIKK

  • straumfraedi

Verkís har vært involvert i en rekke prosjekter innenfor hydrologi og hydrodynamikk. De har dreid seg om beregninger, undersøkelser og produksjon av modeller i tilknytning til prosjektering og bygging av anlegg og vurdering av fare.  

Firmaet har lang erfaring med utarbeidelse av forskjellige modeller, f.eks. til å evaluere og analysere vannføringen i elver, grunnvannets strøm, til å utarbeide prognoser for tidevann, simulere snøskred og beregne luftstrømmer. Modellene blir bl.a. brukt ved evaluering av flomutbredelse, av rennende overflatevann, spredning av forurensning i vann og luft, sand- og grusavsetning og sedimentdannelse, dannelse av isrygger, og ved analyse av rørsystemer.

Verkís kan tilby overvåking av vannføringen i elver og av status for grunnvann. Av firmaets måleinstrumenter kan nevnes strømhastighetsmålere og registrerende trykksensorer koblet til computere og telefoner.

Tjenester

  • Prosjektering av vannveier, demninger og avløpsanlegg
  • Prosjektering av vann- og fjernvarmeverk
  • Prosjektering av skredvern / skredsikring
  • Simulering, analyse av flom og grunnvann
  • Vannmålinger og forsøk i liten målestokk
  • Analyse av sand- og grusavsetning, erosjon og sedimentdannelse
  • Beregning av forurensningsspredning
  • Analyse av vindsirkulasjon ved bygg og anlegg