Ring III

Teisen - Oslo - Norge

  • Ring-III

Verkís tjenester er utarbeide byggeplan, beskrivelse, tilbudstegninger /anbudstegninger for utvidelse av dagens avrampe frem til mur, etablering av midtøy, vegoppmerking og skilting.

 Størrelser: 130 m
 Prosjekt tid:  2014 - 

Generellt om prosjektet:
Veinettet I Osló er utbygget med tre ringveier for å avlaste sentrumsgatene for gjennomgangstrafikk. Ring 3 er en av disse veier og er en motorvei som strekker seg rundt Osló og er en av de mest trafikkerte vegene i Oslo.

Etablere 1m bred og 20 m lang trafikkøy ved avslutning av kollektivfelt på avrampen. For utforming av trafikkøy kan det sees på adskillelse av kollektivfelt inn mot Ryenkrysset fra E6/Ring 3 i sydgående retning. Breddeutvidelse av dagens veg inn mot eksisterende støttemur.