Kløfta Jessheim

Trondheim - Norge

  • Kløfta-Jessheim

Verkís tjenester var prosjektledelse, prosjektering av veg, overvann, vann og avløp, prosjektering av belysning og kabler, akustikk og fasadetiltak, geoteknisk prosjektering.

 Størrelser: 5,7 km
 Prosjekt tid: 2012 - 2013

Generellt om prosjektet:
Prosjektet kan bli en del av nasjonal sykkelrute nr. 7. Prosjektet ble startet i oktober 2012 og byggeplanen vil bli fullført i mars 2013. Arbeidet starter ca. 1. av april 2014. Frist for ferdigstillelse av hele strekningen er satt til 15. oktober 2015. Kostnadsramme totalt for prosjektet er 130 millioner kroner, hvorav kommune skal dekke 30-35 mill. kr i kommunale vann- og avløpsarbeider.

Byggeplan av gang- og sykkelveg langs fv. 454 (Trondheimsveien) mellom Kløfta og Jessheim syd. Prosjektet innebar også prosjektering av busstopp, undersøkelser av grunnforhold, prosjektering av tiltak for trafikkstøy og fornyelse av vannledninger i området. Den aktuelle strekningen er på ca. 5,7 km og går i hovedsak gjennom spredt bebygde og ubebygde landbruksområder. Det skal etableres ensidig gang- og sykkelveg med bredde 3,5 meter på vestsiden av fylkesvegen. En midtrabatt med en varierende bredde på 1- 3 meter skal skille gang- og sykkelvegen fra fylkesvegen. På brua over Gardermobanen skal gang- og sykkelvegen legges på eksisterende fortau. Videre skal gang- og sykkelvegen krysse E6 på eksisterende bru. Det skal tilstrebes universell utforming av busslommer, krysningspunkt og rasteplass.