Buamyr - Grimstveit

Sveio - Norge

  • Buamyr-Grimstveit

Verkís tjenester er prosjektledelse, prosjektering av veg, vann og avløp, utarbeidelse av anbudsdokumenter, 3D prosjektering samt presentasjonsmodeller, geoteknisk prosjektering, støysonevurdering, oppfølging i byggefasen, utarbeidelse av ferdigvegstegninger og kostnadsoverslag/anslag.

 Størrelser: 2 km
 Prosjekt tid:  2014 - 

Generellt om prosjektet:
1,6 km lang veg på vestlandet, Norge. Dette er en fylkesveg er eid og driftet av Statens vegvesen, region vest. Vegen ligger i Sveio kommune og benevnes som Fv. 6 mellom Buamyr og Grimstveit med ÅDT på ca. 1.500 kjøretøy. Bakgrunnen for oppdraget er å forbedre framkomst, kapasitet og trafikksikkerhet på fylkesveien. Denne vegstrekningen er smal og kjøretøy kan ikke møtes alle steder. Målsettingen med planarbeidet er å vurdere vegens bredde og gjøre den tryggere for alle.

Detaljprosjektering av byggeplan samt registrering av eksisterende terreng, konstruksjoner og eksisterende vegelementer som berører planområdet. Prosjektering skal foretas etter HB 138 som er modellbasert prosjektering i 3D. Utarbeidelse av presentasjonsmodell for grunneiermøter samt utarbeidelse av konstruksjons- og armerings tegninger for konstruksjoner. Gjennomføring av godkjenningsprosess for konstruksjoner ift. vegdirektoratet. Utarbeidelse og framleggelse av nødvendige fravik samt håndtering av fraviksprosess overfor fylkeskommunens fraviksnemnd. Utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljert beskrivelse av arbeid, mengdebeskrivelser og assistanse i kostnadsoverslag i Anslag. Oppdraget omfatter også oppfølging i byggetid samt assistanse i utarbeidelse av «as built» tegninger i samarbeid med entreprenøren. Krav til standard og nærmere beskrivelse av traseen er gitt i reguleringsplan kart og tekstdel. Det må også påregnes en aktualitetskontroll av reguleringsplanen iht. nye håndbøker og nye krav til utforming.

Støyverselkart ble utført, Verkís utfører kompenserende tiltak for to boliger. Tilgang til busskurene ble prosjektert iht. universal utforming. Det skal også prosjekteres to kulverter, den ene er liten, D=2,4 m og er tiltenkt fe, mens den andre er større og er ment for bønder, syklister og gående. Verkís skal også prosjektere belysning rundt busskurene som vil settes opp ved kulvertene. Dr.tech.Olav.Olsen vil prosjektere den større kulverten, som underleverandør til Verkís.