Ring III

Teisen - Oslo - Norge

  • Teisen---Ring-III

Verkís tjenester var brukonstruksjoner, trafikkplanlegging, arkitetkur og landskapsarkitektur.

 Størrelser: 310 m
 Prosjekt tid:  2014 - 

Generellt om prosjektet:
Eksisterende gang- og sykkelvegbru over E6, mellom Ulvenveien og Teisenveien, har behov for å byttes ut. Dagens bru er en fagverksbru, oppført i 1982. Brua er ikke dimensjonert for påkjørsellaster og den utgjør en trafikksikkerhetsrisiko. 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har Verkís og Arkverk utarbeidet et forprosjekt for en ny gang- og sykkelbru over E6 på Teisen. Eksisterende gangbru ved Teisen binder sammen Ulvenveien og Teisenveien på tvers av E6. Brua er en viktig forbindelse mellombolig-områdene på Fjellhus/Teisen sør for E6, og boligområdene på Ulven og Østre Aker kirke nord for E6. For syklister vil en ny gang- og sykkelbru ha en viktig funksjon som bindeledd mellom hovedsykkelrute E6 og lokalvegnettet i Ulvenområdet.

I arbeidet har det vært lagt vekt på bruas estetiske kvaliteter og harmoni med de nære omgivelsene. Alle foreslåtte alternativer tilfredsstiller krav til universell utforming iht. Vegvesenets håndbok 278. Andre forhold som har vært tatt med i vurderingen av alternative løsninger er blant annet bussholdeplass ved E6, lokalveger, adkomst til Østre Aker gravlund, inn- og utkjørsel på Teisenveien, miljøtemaer, trafikkavvikling i anleggsfasen og anleggskostnader.

Det ble utarbeidet en enkel konsekvensvurdering for forprosjektet, basert på foreliggende informasjon. Dette er ikke en konsekvensutredning (KU) etter krav i Plan- og bygningsloven, men sammenligningen inneholder til dels samme temaer som i Vegvesenets håndbok 140. I konsekvens­vurderingen ble det systematisk gjennomgått relevante fordeler og ulemper som de forskjellige brualternativene kan føre til, for eksempel angående kostnader, drift og vedlikehold, trafikk og miljøtemaer. Med hensyn til denne vurdering er et alternativ anbefalt.