Kárahnjúkar Vannkraftverk

Island oppland, nord Vatnajökull

  • Karahnjukavirkjun

Verkís hovedaktivitet var prosjektplanlegging, mulighetsstudier, anbudsmateriale, økonomiske studier, tekniske studier, byggeteknisk prosjektering, prosjektering av mekaniske og elektriske arbeider, samt design kontroll, miljøvurdering og byggeledelse.

 Størrelser: installert kapasitet 690 MW, nominelt avløp 144 m3/s, fallhøyde 600 m
 Prosjekt tid:  2003 - 2008

Generellt om prosjektet:
Kárahnjúkar Vannkraftverk er det største enkelte kraftverksprosjektet på Island. Det leverer den totale elektrisitetsproduksjonen til et aluminium smelteverk operert av Alcoa på østkysten av Island.

Kraftverket benytter to breelver. Den største, Jökulsá á Dal, demmes med en betongbelagt steinfyllingsdam med morenekjerne og to sidedammer, steinfyllings dammer. Disse tilsammen danner Hálslón reservoar. Den mindre elven, Jökulsá í Fljótsdal, renner til Ufsarlón reservoar. Prosjektet tilføyes avlednings-prosjekter fra området øst for Jökulsá í Fljótsdal.

En åpen overløpsrenne og et bunnløp i Hálslón reservoar fører vannet tilbake til elveleiet nedstrøms. Hálslón tunnelinntak utstyres med skraprist, skillevegg og hjuleluke.

Fra Hálslón og Ufsarlón ledes vannet ved et omfattende sammenkoplet tunnelsystem under Fljótsdalsheiði vidda. Tre store tunnelboremaskiner ble benyttet til at bore opp til 85 % av den 40 km lange tunnelen. Tilløpstunnelsystemet fører vannet til to vertikale, stålforete trykksjakter som leder vannet til seks Francisturbiner i Fljótsdalur underjordiske kraftstasjon. Transformatorene er i en transformerhall ved siden av kraftstasjonen. En kilometer lang kabeltunnel, med 220 kV kabler, fører til Fljótsdalur understasjon. Vann fra turbinene strømmer ut i en avløpstunnel som åpnes igjen ut til avløpskanalen, som slipper vannet ned til elveløpet.