Hellisheiði Geotermisk varme

Hellisheiði - Island

  • Hellisheidi-jardvarmi

Verkís tjenester var deltakelse i prosjektledelse, prosjektering, anbudsdokumenter og innkjøp: anlegg, underjordiske rørsystemer, elektrisk utstyr, enhetskontroll og beskyttelsesutstyr, byggeplasstilsyn, opmålingstjenester, testing og igangkjøring.

 Størrelser: 303 MWe og 2.300 GWt/år
 Prosjekt tid:  2006 - 2011

Generellt om prosjektet:
Reykjavík Energy er eieren av Hellisheiði geotermisk kraftverk, et kombinert varme- og kraftverk ligger ca. 20 km fra Reykjavik i sør-vest Island. Området er i et av de mest aktive høyentalpiområdene i Island.  Det 5. byggestadiet av Hellisheiði geotermiske kraftverk sto ferdig i 2011. Et nytt område, på Gráuhnúkar, blir utforsket for damp- og væskeekstraksjon. Hensikten med disse kraftverkene er å møte økt etterspørsel etter elektrisitet for industriell, så vel som hjemmebruk og for varmt vann til romoppvarming.

Det 303 MWe geotermiske kraftverket i Hellisheiði, Island, ble ferdigstilt i 5 stadier mellom 2006 og 2011. Det første stadiet ble gjennomført i 2006 med to geotermiske høyttrykksturbiner, med en kapasitet på 45 MWe hver. Det andre stadiet ble gjennomført i 2007 med én geotermisk lavtrykksturbin, med en kapasitet på 33 MWe. Det tredje stadiet ble gjennomført i 2008 med to ytterligere geotermiske høyttrykksturbiner, 45 MWe hver.

I 2010 ble et varmeanlegg for varmtvannsgenerering lagt til anlegget, beregnet for fjernvarme. Varmeeffekten for det første trinnet er 133 MWt og to ytterligere 133 MWt-stadier følger senere. Samtidig ble Hellisheiði varmtvannsrør satt i drift. Røret er en 19,5 km lang rørledning, 0,9-1,0 meter i diameter, som frakter varmt vann til Reykjavík. I 2011 ble det 5. stadiet av anlegget ferdig, som inkluderer to nye geotermiske høytrykksturbiner, tilsvarende tidligere turbiner, som ligger i et nytt strømhus i Sleggjubeinsdalur.

Anlegget benytter 500 kg/s med 180 °C geotermisk damp for elektrisk generering. Den varme væsken hentes fra 30 brønner, 2.000-3.000 m dype, og ledes gjennom damp- og tåkeseparatorer før den sendes gjennom turbinene. Samlingssystemet for høytrykksdamp opererer ved 9 bara trykk. Lavtrykksdampen genereres ved sjokkoking av saltvann fra dampseparatorene med et trykk på 2 bara. Generatorenhetene er av typen enkel flyt, enkelt sjokk, med aksial utblåsing. Kjøling oppnås gjennom våte kjøletårn av motflytstypen.

Hovedkomponentene i det elektriske systemet for hver enhet består av en 50 MVA-generator, 50 MVA-opptransformator til 220 kV overføringsspenning, en 11/11 kV-transformator for tilkobling til 11 kV-stasjonsservicesystemet og 11/0,4 kV-transformatorer for stasjonsservice. Generatorenhetene, samt 11 kV og 0,4 kV-fordelingstavler, overvåkes og kontrolleres av optimalt kontroll- og verneutstyr.