Heggedal skole

Asker - Norge

  • Heggedal

Verkís tjenester er prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av veg, vann og avløp, geoteknisk prosjektering, utarbeidelse av kostnadsanslag, LCC beregninger og analyse, utarbeidelse av arbeidstegninger, utarbeidelse av anbudsdokumenter for generalentreprise, bistand med kontrahering og forhandlinger med entreprenører, oppfølging i byggefasen.

 Størrelser: 3.000 m2 flerbrukshall og 3.500 m2 tilbygg
 Prosjekt tid:  2013 -

Generellt om prosjektet:
Heggedal skole er en av flere barneskoler i Asker, Norge. Skolen ble bygget i 1906 og det har vært mange utbygginger siden den gang. Skolen har ca. 400 elever fordelt på 7 klassetrinn.

Verkís har  utarbeidet Forprosjekt for en flerbrukshall på ca. 3.000 m2 og et tilbygg til Heggedal skole på 3.500m2 for Asker kommune i Norge. Det ble også utført forprosjektering av styrking av eksisterende skolebygg på grunn av slitasje og veldig store endringer av infrastrukturen.

I forprosjektet ble det utført grov LCC analyse for alle fag, analysen vil utdypes nærmere i detaljprosjekt. Det ble prosjektert komplett nytt elektroanlegg for hele bygningen. VVS-prosjektering omfattet sanitær-, varme-, brannslukkings-og luftbehandlingsanlegg, samt automatikk- og reguleringutstyr. Forprosjektets data var kalkyle, RIB forutsetningsrapport og grove 3D tegninger som viser prinsippet i det strukturelle systemet. Verkís prosjekterte også alle ledninger på tomt; vann og avløp, energibrønner, forbruksvann, fordrøyningsmagasin, overvannsanlegg og elektriske kabler. Det ble også utarbeidet egne anbudsdokumenter for dette, kontrahering og forhandlinger med entreprenør, samt oppfølging i byggeperioden.

Energiforsyning: Bergvarmepumpe/borehull og elkjel. Prosjektet ble utført delvis i BIM.