Blaker Helsebygg

Sørum - Norge

  • Blaker

Verkís tjenester er prosjektering av bærende strukturer, VVS- og elektriske anlegg, geoteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering og LCC-beregninger og miljøoppfølgingsplan.

 Størrelser: 5.845 m2
 Prosjekt tid:  2013 - 

Generellt om prosjektet:
Blaker institusjon er et nytt pleie- og omsorgssenter for eldre med tilknytning til eksisterende Fjuk Bofellesskap. Totalt bruttoareal for nybygget er 5.845 m2. Bygningen er planlagt utført i tre etasjer med delvis kjeller for tekniske rom.

Oppgaven har omfattet utarbeidelse av forprosjekt for 37 beboerrom fordelt på 4 somatiske avdelinger og en flerbruksavdeling med fem rom til bruk ved smitte eller utagerende pasienter/beboere. Andre funksjoner er felles arealer som aktivitetsrom og kantine, seremonirom, personalrom og diverse støttefunksjoner. Hvert beboerrom er programmert til å være 28m² i somatiske avdelinger og 32m² i flerbruksavdelingen. Det er også lagt opp til at bygget kan oppfylle kravene til passivhus dersom dette er ønskelig. Det er også et bygg som følger anbefalinger og krav i henhold til universell utforming. Det er heis, trinnfrie adkomster og lette orienteringsforhold. Derfor ble det også utført LCC beregninger og LCC analyserapport iht. NS 3454, miljøprogram og miljøoppfølgingsplan.

Varmeforsyning vil bestå av varmepumpeanlegg tilkoblet energibrønner (bergvarme) med palletsfyring for spisslast og reservekraft, plassert i energisentral i kjeller. Energibrønn/varmepumpe skal kunne levere 574 kW som grunnlast. VVS-arbeider omfatter sanitærinstallasjoner, varme- og kuldeanlegg, sprinkleranlegg, snøsmelteanlegg, ventilasjon og SD anlegg. I tillegg til prosjektering av elektriske anlegg ble det også prosjektert et omfattende tele- og automatiseringsanlegg som omfattet alarm- og brannvarslingsanlegg, adgangskontroll, pasientsignal og IKT.

Brannsikkerhet  er  prosjektert  med utgangspunkt  i  forskrift  VTEK [2]  i  tillegg  til  ytelsesbaserte metoder når det gjelder avvik eller ved økte krav på grunn av spesielle forhold. Bygget er definert i risikoklasse 6 og brannklasse 3.

Prosjektet utføres i samarbeid med MAP Arkitekter AS og Batteriid Architects som står for prosjekteringsledelse, arkitektur, landskaps- og interiørarkitektur.