Samfunnsstrategi

Samfunnsstrategi

22.5.2018

Vi viser aktsomhet og ansvar i arbeidet vårt og utøver positiv innflytelse på samfunnet med Verkís‘ verdier som siktemål: Ærlighet - Ambisiøsitet - Initiativ.

Bæredyktig utbikling og utnyttelse av naturressurser
Vi tar hensyn til miljøet i all vår virksomhet og bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi støtter naturvern og en fornuftig utnyttelse av naturressurser, og anvender våre kunnskaper med respekt for miljøet.
Vi er ledende innenfor miljøvennlig design. Ved utførelse av oppdrag legger vi i utbyggings- og driftstid an på å minimalisere innvirkningen på miljøet, og peker på miljøvennlige alternativer dersom det er mulig.
Vi sparer på ressursene, og tar hensyn til miljøsynspunkt ved kjøp av materiell.
Vi legger vekt på å resirkulere, gjenvinne og kassere avfall på en ansvarlig måte.
Vi er klar over de fotavtrykk som virksomheten etterlater seg, og gjør vårt beste for å håndtere dette med bærekraft som målsetting.

Levelig miljø og sunn reisemåte 
Verkís arbeider for å styrke de ansattes bevissthet når det gjelder miljøvennlig og bærekraftig samferdsel. På den måten bidrar vi til et bedre levelig miljø, en sunnere livsstil og mindre forurensing.
De ansatte blir oppfordret til å tilegne seg en miljøvennlig reisemåte, og ved kjøp av framkomstmidler for Verkís blir det mest miljøvennlige alternativet valgt.
Ved utførelsen av oppdrag blir det i anleggets utbyggings- og driftstid tatt hensyn til både gående, syklende og kjørende trafikanter og offentlig kommunikasjon i tillegg til at energiforbruket blir minimalisert. Vi gjør kundene oppmerksom på forhold som vil bidra til en bedre utnyttelse av trafikkanlegg, framkomstmidler og til nedgang i antall avganger.

Hjem i god behold
Vi legger stor vekt på de ansattes og kollegers sikkerhet – alle skal komme hjem i god behold.
Vi er ledende i helse- og sikkerhetsspørsmål på arbeidsplassen, både på våre drifts- og anleggssteder, og bidrar på den måten til økt sikkerhet i samfunnet.
Ved utformingen av bygg og anlegg, design og forberedelse av prosjekter, har designerne som mål at anleggene skal være så sikre som mulig i utbyggings- og driftsfasen.
De ansatte skaffes alt nødvendig sikkerhetsutstyr, og det blir lagt stor vekt på at de retter seg etter sikkerhetsreglene på Verkís‘ drifts- og anleggssteder. Dersom utstyr knyttet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen er mangelfullt, plikter Verkís‘ ansatte å slutte å arbeide eller stoppe arbeidet og peke på forbedringer.

Personvern
De personopplysninger som Verkís innhenter, kan vedrøre kunder, samarbeidsparter, ansatte og andre som Verkís har kontakt med. Vi er svært opptatt av personvern og betrakter vern av personlige opplysninger som grunnleggende menneskerettigheter. Vi respekterer de enkeltes rettigheter, og opplysninger som Verkís innhenter, blir aldri brukt til å lage profileringer. Vi beskytter de opplysningene som vi er betrodd.

Resoekt for menneskerettighetene og vekt på god moral 
Vi støtter og respekterer internasjonale menneskerettigheters beskyttelse i overensstemmelse med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, allment anerkjente kriterier og Verkís‘ etiske regler, og gjør vårt beste til å ligge i teten.
Vi etterlever allmenn arbeidslovgivning om arbeidsmiljø og arbeidervern og respekterer organisasjonsfrihet og retten til en rettferdig lønn. Vi er fullstendig imot alle typer diskriminering og menneskerettighetsbrudd som f.eks. tvangs-, slave- og barnearbeid, og vil ikke være medskyldig i slike brudd.
Vi driver virksomheten i overensstemmelse med fagmessige arbeidsmåter og normer som er anerkjent av samfunnet. De ansatte blir informert om sine plikter, og det blir lagt vekt på å ha sikre måter å overbringe opplysninger om upassende oppførsel på.

Forpliktelser
Vi setter oss fore å alltid oppfylle angjeldende krav om miljø- og sikkerhetsspørsmål, og å utvikle og vedlikeholde en sertifisert administrasjon i henhold til ISO 14001, OHSAS18001 og våre forpliktelser i henhold til FNs prinsipper for vårt ansvar overfor samfunnet (FNs Global Compact).
Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre virksomheten bedre med vekt på ansvarlige arbeidsmåter og bærekraft.