11/12/2015

Gang- og sykkelbro over Østre Aker vei ved Siemens i Oslo

SKISSEPROSJEKT – BRO SIEMENS

  • østre aker vei við simens

Verkis tar seg av veg og trafikk, landskapsarkitektur og prosjektledelse. Þverá har med arkitekturdel å gjøre og VBV konstruksjon. Prosjektet er utført for SVV, region Øst i Oslo.

Planer om oppbygging på et areal som Siemens eier på nordsiden av Østre Aker vei kan føre med seg opp til 8.000 nye arbeidsplasser i området, som følge av dette er krav om at kollektivtrafikk og gangveisystem kan ta imot flere brukere enn i dag.

Oppgaven er et skisseprosjekt og innebærer prosjektering av gang- og sykkelbro over Østre Aker vei. Broens omgivelser, busslommer, gang- og sykkelveier samt tilknytting til eksisterende og nye trafikkonstruksjoner nord og sør for veien. Plassering og prosjektering av bussholdeplasser, områder for ferdsel og opphold, sykkelparkering og vegetasjonsområder m.m. er en del av prosjektet.

Eksisterende forhold nord og sør for Østre Aker vei er ulike og landskapsarkitektur, -vurderinger og –løsninger blir brukt i stor grad. Skisser tegnet for hånd er brukt for å illustrere mulige løsninger på en klar og oversiktlig måte. Denne måten å arbeide på har fått en positiv reaksjon fra oppdragsgiver/SVV.

Nordsiden. Nord for veien er knappe arealer til disposisjon. Stor høydeforskjell, bussholdeplass tett inn til vei med fartsgrense på 80 km i timen og verneverdig vegetasjon er blant de faktorer som må tas hensyn til. Oppdragsgiver har ytet et ønske om å vise muligheter for oppholdsareal skjermet fra trafikk og støy ved bussholdeplassen og at rekker med trær vernes.

Lite plass til disposisjon ved planlagt bussholdeplass inntil nordsiden av veien.

Hensyn til universell utforming ligger til grunn ved prosjektering og det fører med seg en 110 meter lang rampe mellom bro og bussholdeplass på nordsiden. Krav om fall på rampe og følgende arealbruk medfører at verneverdige trær og rekker med trær kan ikke beskyttes ved denne løsning

Oppholds- og ventearealer plassert på et trangt område, dyr løsning som krever støttemurer og trapp. Trær ved holdeplass og rekke med trær må vike.

Videre i arbeidet ble derfor andre innspill introdusert og forslag om å vurdere plassering av bussholdeplass på topp av knaus/høyde ved enden av gang- og sykkelbro. Denne plassering har mange fordeler. Ideene ble vist med skisser tegnet for hånd, de samme skissene er brukt som illustrasjoner i denne artikkelen.

Skissen viser potensiale som følger ved plassering av bussholdeplass på topp av høyde.

Rampe, støttemurer og trapp blir unødvendige, mulighet for bevaring av rekker med trær langs rampe åpnes og det blir nok plass for sykkelparkering. I tillegg er fin vegetasjon på området og avstand fra vei og ny beliggenhet av bussholdeplass reduserer sjenerende støy og forurensing som følger høy fart.

Areal på topp ved enden av bro. God plass for folk, oppholdsareal og sykkelparkering.

Sørsiden. Sør for veien står vi foran andre forhold. Bred trapp forbinder bro med terreng. Trappen har størst bredde øverst, deretter deles den og ligger i to retninger, mot bussholdeplass og stiforbindelser. Som følge av dette dannes et område beskyttet fra trafikkstøy og vind nærmest trappen.

Trapp sett fra gang- og sykkelbro, skisse fra Þverá.

Fem meter bred to veis sykkelsti er planlagt langs Østre Aker vei. Bak bussholdeplassen, hvor fotgjengere må krysse sykkelstien er fartsdempende tiltak brukt for å begrense fart. Sykkelstiens bredde blir redusert til 4 meter ved bussholdeplassen og kurver i stigeometrien er krappere enn ellers. I tillegg blir et Portal brukt som ledd i å senke farten.

Portal - sykkelsti er satt i samme høyde som gangfelt. Høy vegetasjon/trær og endret belysning ved ytterkant av portal er brukt for å nå oppmerksomhet og senke fart.

Ved prosjektering av portal for å senke fart og prioritere fotgjengere fremfor syklister kan flere metoder brukes. Synlige aspekter, endring på høyde og differensiering i overflatemateriale, belysning og vegetasjon er brukt her for å understreke portalen.

På arealer som først og fremst brukes til trafikk og opphold for gående er materialvalg blant annet det som angir bruk av området. Beskjed kan også meddeles gjennom avgrensing, overflatemateriale, plassering av benker, belysning og vegetasjon og det blir gjort i dette prosjektet.