Etiske regler

Verkís' Etiske Regler

22.5.2018

Verkís er klar over den viktige rolle som foretaket har som kunnskapsbedrift i samfunnet, og har på det grunnlag vedtatt følgende etiske regler.
Disse etiske reglene går hånd i hånd med Verkís‘ verdier som er ærlighet – ambisiøsitet – initiativ, og omfatter både foretakets interne og eksterne virksomhet.
Formålet med de etiske reglene er å bekjempe korrupsjon, trekke fram foretakets samfunnsmessige ansvar og å gi de etiske kriterier som Verkís legger vekt på i sin virksomhet, mer oppmerksomhet.

Generelt 

 • Vi utfører våre oppdrag på en samvittighetsfull måte og i samsvar med god moral, ærlighet og ansvar, og øker på den måten den respekt og det gode omdømme som foretaket nyter.
 • Vi gjør vårt beste for å ha en positiv, oppriktig og ærlig kommunikasjon med kolleger, kunder og andre interesseparter.
 • Vi respekterer fortrolighet og utøver diskresjon overfor kolleger og kunder.
 • Vi unngår interessekonflikter og ivaretar objektivitet i vår virksomhet.

Kunnskap og formidling

 • Vi ivaretar våre faglige kunnskaper og kompetanse på en slik måte at de tjenester som vi yter, er alltid de beste som til enhver tid finnes.
 • Vi legger an på å formidle kunnskap til interesserparter og samfunn med en bærekraftig utvikling som siktemål.

Samfunnsansvar

 • Vi legger vekt på transparens ved all beslutningstagen som vedrører foretakets virksomhet.
 • Vi støtter og respekterer menneskerettighetene og anerkjenner deres betydning i samsvar med FNs kriterier, internasjonale konvensjoner og andre etiske regler.
 • Vi gjør vårt beste for å finne løsninger og yte tjenester som stemmer overens med prinsippene om en bærekraftig utvikling.
 • Vi har fastsatt prosedyreregler med det siktemål å oppfordre til økt samfunnsmessig bevissthet og ansvar, og legger på den måten vekt på å bekjempe upassende oppførsel.
 • Vi respekterer rettsstaten og erkjenner at respekt for lover og andre rettsregler er ufravikelig.

Oppfølging

 • Verkís oppfordrer administratorer, overordnete, ansatte og andre interesseparter til å oppføre seg på en etisk og samfunnsmessig ansvarlig måte, og melde fra om upassende aktiviteter dersom de legger merke til det. Slike handlemåter kan finne sted både innenfor og utenfor arbeidsplassen. 
 • Ledelsen i Verkís sørger for at informasjon blir gitt om disse etiske reglene, at de blir synlige og at de blir fulgt opp.

Disse etiske reglene bygger m.a. på de etiske reglene til Rådgivende ingeniørers forening (FRV), International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Islands ingeniørforening (VFÍ), ISO 26000 og allment anerkjente handlemåter.