Prosjekter

Stavanger lufthavn

Verkís har fått i oppdrag å prosjektere deler av utvidelsen på Sola lufthavn i Stavanger.

Drøbak svømmehall

Verkís tjenester er forprosjekt, anbudsdokumenter for totalentreprise og detaljprosjektering RIB, RIV, RIBfysikk og RIBrann. Prosjektgruppekoordinering, prosjektering av bærende konstruksjoner, av vann og avløp, sanitær- og varmeanlegg, av vannbehandlingsanlegg, av ventilasjonsanlegg, av elektriske systemer og av SD og automasjon. Brannteknisk prosjektering, akustisk prosjektering, geoteknisk prosjektering, geotekniske undersøkelser, BREEAM coordinator AP, miljøkartlegging og forurensning, LCC (Life Cycle Cost), kostnadskalkyler, utarbeidelse av anbudsdokumenter for totalentreprise og detaljprosjektering I byggetiden.

Arkeologisk museum – Universitet i Stavanger

 

Verkís tjenester var prosjektering av utskifting av eksisterende venilasjonsanlegg med et nytt og mer energieffektivt luftbehandlinganlegg, gjennomgang av rømmningsplanene og utarbeiding av nye brann- og rømmningstegninger.

Sisimiut Vannkraftverk

Verkís hovedaktivitet var prosjektplanlegging, evaluering av anleggsplassen, byggeteknisk prosjektering, mekanisk prosjektering, høy- og mellomspenningssystemer, kontroll-, vern og kommunikasjonssystemer, anbudsmateriale og koordinering av el-mek systemer, oppstart og koordinering, samt ledelse av prosjekteringen.

Olav Duuns veg

 

Verkís tjenester var prosjektering av bygging, prosjektering av forau og utskifting av VA-anlegg.

Veitunneler i Kristiansand

Verkís tjenester var opmålingstjenester vid etterarbeid i veitunneler for NCC i Norge og to opmålerer vekselvis på stedet fra september 2011 til oktober 2012.

Sagvåg bro

Verkís tjenester er prosjektering og anbudsdokumenter.

Ring III

Verkís tjenester var brukonstruksjoner, trafikkplanlegging, arkitetkur og landskapsarkitektur.

Ring III

Verkís tjenester er utarbeide byggeplan, beskrivelse, tilbudstegninger /anbudstegninger for utvidelse av dagens avrampe frem til mur, etablering av midtøy, vegoppmerking og skilting.

Buamyr - Grimstveit

Verkís tjenester er prosjektledelse, prosjektering av veg, vann og avløp, utarbeidelse av anbudsdokumenter, 3D prosjektering samt presentasjonsmodeller, geoteknisk prosjektering, støysonevurdering, oppfølging i byggefasen, utarbeidelse av ferdigvegstegninger og kostnadsoverslag/anslag.

Sykehus i Askim

Verkís tjenester var prosjektering av byggeteknikk, brannteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av VVA, akustisk prosjektering, behovs- og konseptanalyse, utarbeidelse av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, utarbeidelse av SHA plan, utarbeidelse av kostnadskalkyle og LCC-beregninger.

Blaker Helsebygg

Verkís tjenester er prosjektering av bærende strukturer, VVS- og elektriske anlegg, geoteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering og LCC-beregninger og miljøoppfølgingsplan.

Tretten sykehjem

Verkís tjenester var kostnadsanslag, prosjektering av bærende konstruksjoner, ventilasjons- og elektriske anlegg, brannteknisk og akustisk prosjektering, prosjektering av vann- og sanitæranlegg, geoteknisk prosjektering, LCC beregninger og analyserapport, miljøprogram og miljloppfølgingsplan.

Holmen svømmehall

Verkís tjenester er prosjektgruppeledelse, kostnadskalkyler, arkitektur, landskaps- og interiørarkitektur, prosjektering av bærende konstruksjoner, vann og avløp, sanitær- og varmeanlegg, vannbehandlingsanlegg, ventilasjonsanlegg, elektriske systemer, belysning, brannteknisk prosjektering, akustisk prosjektering, vegutforming, geoteknisk prosjektering. Plan- og bygningsloven, detaljregulering (m. Underleverandør), utarbeidelse av anbudsdokumenter, rådgivning I byggetiden og etablering av FDV driftshåndbok v. dRofus Tida.

VERÖLD - VIGDÍS‘ HOUSE

Verkís tjenester er strukturell og fundament prosjektering, rørnett, oppvarming, snøsmelting, bruksvann og avfallsvann, ventilasjon og sprinkler prosjektering, prosjektering el-systemer og prosjektering brann sikkerhet.

Heggedal skole

Verkís tjenester er prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av veg, vann og avløp, geoteknisk prosjektering, utarbeidelse av kostnadsanslag, LCC beregninger og analyse, utarbeidelse av arbeidstegninger, utarbeidelse av anbudsdokumenter for generalentreprise, bistand med kontrahering og forhandlinger med entreprenører, oppfølging i byggefasen.